วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 ม.4/2-4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา  31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4          ภาคเรียนที่ 2          เวลา  20 ชั่วโมง                 จำนวน  0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาการสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม      การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ว.1.2 ม.4/8 ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้

ว.1.2 ม.4/9 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้าง

ว.1.2 ม.4/10 ออกแบบการทดลองทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ว.1.2 ม.4/11 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช

ว.1.2 ม.4/12. สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

ว.1.3 ม.4/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม

ว.1.3 ม.4/2 อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

ว.1.3 ม.4/3 อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต

ว.1.3 ม.4/4 สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์

ว.1.3 ม.4/5 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ว.1.3 ม.4/6 สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ

รวม 11 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

 • ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้
 • สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้าง
 • ออกแบบการทดลองทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช
 • สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
 • อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล
 • อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต
 • สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์
 • สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช

 • สัปดาห์ที่ 1 การสร้างอาหารของพืช
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างอาหารของพืช
 • สัปดาห์ที่ 3 สารสังเคราะห์จากพืช
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง สารสังเคราะห์จากพืช
 • สัปดาห์ที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยภานนอก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยภายใน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 การตอบสนองของพืช 2
  00:00

หน่วยที่ 5 พันธุกรรม

 • สัปดาห์ที่ 10 ยีนและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
 • สัปดาห์ที่ 11 โครโมโซม ดีเอ็น เอ และยีน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทางโครโมโซมร่างกาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบมัลติเปิลแอลลีล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม/การเปลี่ยนแปลงระดับยีน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?