วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ว32102 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิเคราะห์สำรวจ สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอธิบายธรรมชาติของฟิสิกส์ การค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขอบเขตและสาขาของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ระบบหน่วยระหว่างชาติ เลขนัยสำคัญ คำอุปสรรค ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ แรง ชนิดของแรง และแรงนานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง Projectile Motion, Circle Motion & Simple Harmonic Motion การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นเสียง และสมบัติของเสียง เสียงและการได้ยิน สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทปและการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึกผล จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีความพอเพียงในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ เห็นคุณค่าในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

What Will You Learn?

 • 1. สามารถอธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรงได้
 • 2. สังเกต อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้
 • 3. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้
 • 4. สามารถทดลองและอธิบายความ สัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
 • 5. สามารถทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
 • 6. สามารถทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
 • 7. สามารถวิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส
 • 8. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและกฎอนุรักษ์พลังงานรวมทั้ง คำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง และนำกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ได้
 • 9. สามารถอธิบายความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างประหยัด การทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายจากหลักการของงานและพลังงาน
 • 10. สามารถทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่นได้
 • 11. สมารถอธิบายการเกิดคลื่นเสียง Beats, Sound Intensity, Sound Intensity level, Timbre การได้ยินเสียง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
 • 12. สามารถอภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธีป้องกันได้
 • 13. สามารถอธิบาย Electromagnetic Wave & Spectrum of Electromagnetic Wave และนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อที่

 • การเคลื่อนที่
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 10
  00:00
 • คริปการสอนสัปดาห์ที่ 11 ตอนที่ 1
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พลังงาน

 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 11 ตอนที่ 2
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 12
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คลื่น

 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 13
  00:00
 • คลิปการสอน สัปดาห์ที่ 14
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 15
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 16
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 17
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?