วิทยาการคำนวณ ว15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ว 15101 วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ศึกษา การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม ประมวล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี ถ้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch, logo

ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch, logo
 • ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

 • สัปดาห์ที่ 1 การเเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ

 • สัปดาห์ที่ 2 รู้จักข้อมูลสารสนเทศ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ลักษณะข้อมูลที่ดี
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ประโยชน์ของข้อมูล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 เรียนรู้แหล่งข้อมมูล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 การรวบรวมข้อมูล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 การประมวลผลข้อมูล
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 (สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564)
 • สัปดาห์ที่ 10 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 • สัปดาห์ที่ 11 การเขียนจดหมายไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 โปรแกรมการสนทนา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 – 14 อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 แนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 -17 มารยาทการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?