รายการบทเรียน
พลังงานความร้อน
0/24
บรรยากาศ 1
บรรยากาศเป็นอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวของสิ่งมีชีวิต และหุ้มห่อโลกของเรา สภาพของบรรยากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศของโลกล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลก อากาศเป็นส่วนผสมของแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และอื่น ๆ
0/16
Lesson: สัปดาที่1 ชั่วโมงที่ 1-2 หน่วยวัดอุณหภูมิ
About Lesson

การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุลภายในวัตถุที่เกิดการสั่นตัวมากขึ้นจนไปชนกับโมเลกุลข้างเคียง ทำให้เกิดการสั่นอย่างต่อเนื่องตลอดเนื้อของวัตถุ โดยที่วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่

ความร้อน เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้  โดยการนำการพา และการแผ่รังสี แหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดคือ ดวงอาทิตย์ ความร้อนมาสู่โลกโดยการแผ่รังสีมีผลทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับความร้อน  และมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ระดับอุณหภูมิเป็นปริมาณที่บอกให้ทราบถึงระดับความร้อนของวัตถุ

Exercise Files
ใบงาน หน่วยอุณหภูมิ.pdf
Size: 53.48 KB
รายการบทเรียน
พลังงานความร้อน
0/24
บรรยากาศ 1
บรรยากาศเป็นอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวของสิ่งมีชีวิต และหุ้มห่อโลกของเรา สภาพของบรรยากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศของโลกล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลก อากาศเป็นส่วนผสมของแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และอื่น ๆ
0/16
0% Complete