วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ22101 ชื่อวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2               ภาคเรียนที่ 1                                                                      เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับกลไกและการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติทักษะได้จริง เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดที่เลือกได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำความรู้และหลักการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีม วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาและมีวินัยในการฝึกฝน วางแผนการรุก
และการป้องกันในการเล่นกีฬารวมทั้งให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีมพัฒนาวิธีการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองรวมทั้งสร้างแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์อภิปราย สืบค้นข้อมูล ตั้งคำถาม และการเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
พ 1.1    (ม.2/1,ม.2/2,)
พ 2.1   (ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4)
พ 3.1   (ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4)
พ 3.2   (ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5)
พ 4.1   (ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7)
รวม 19 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • - การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
  • - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
  • - พัฒนาการและการปรับตัวทางเพศของวัยรุ่น
  • - วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ
  • - ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
  • - ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองเรื่องเพศ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

  • วัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลง (สัปดาห์ที่ 1) 17 – 20 พ.ค.65

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?