วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ23101      ชื่อวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                    ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปกำหนดเป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ความรู้และวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น แสดงออกถึงการมีมารยาทและมีน้ำใจนักกีฬาในขณะเล่นและดูกีฬา การนำประสบการณ์ แนวคิดจากการออกกำลังและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาประยุกต์ประสบการณ์จากการปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน จำแนกกลวิธีการรุกการป้องกันและนำไปใช้ในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม นำเสนอผลการพัฒนาสุขภาพที่เกิดจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์อภิปราย สืบค้นข้อมูล ตั้งคำถาม และ
การเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

พ 1.1   (ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3)
พ 2.1   (ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3)
พ 3.1   (ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3)
พ 3.2   (ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5)
พ 4.1   (ม.3/1)
รวม 15 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

 • - เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต
 • - อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
 • - วิเคราะห์สื่อโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
 • - องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ุ อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
 • - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
 • - สาเหตุของความขัดแย้งภายในครอบครัว
 • - แนวทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งภายในครอบครัว
 • - เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
 • - นำหลักการ ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
 • - ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำไปขยายผลให้ผู้อื่นได้
 • -

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการตามช่วงวัย

 • การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัย สัปดาห์ที่ 1 (17 พ.ค.65 – 20 พ.ค.65)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?