วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ส 16101 วิชา สังคมศึกษา                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                เวลา  40 ชั่วโมง จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

          ศึกษาวิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง กสนอนุรักษ์วัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำไปสู่กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การร่วมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของไทย มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันลดปริมาณขยะและสามารถนำขยะมาทำประโยชน์ได้

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล การบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และความสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไทยได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

ส 1.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9

ส 1.2     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

ส 2.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ส 2.2     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ส 3.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ส 3.2     ป.6/1, ป.6/2

ส 5.1     ป.6/1, ป.6/2

ส 5.2     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

รวม 31 ตัวชี้วัด

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนากับการดำเนินชีวิต

  • 1.ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.6 (ชั่วโมงที่ 1)
    11:51
  • พุทธประวัติตอนกำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ (สัปดาห์ที่ 2)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?