5.00
(2 Ratings)

วิชา ภาษาจีน ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

   ภาษาจีน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 1                                             เวลา 20 ชั่วโมง

 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบสัทอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน สามารถฟังพูด ปฏิบัติตามคำสั่ง ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารความหมาย พูดทักทาย พูดแนะนำตนเอง กล่าวลา กล่าวขอบคุณและขอโทษได้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญตามประเพณี วัฒนธรรม เจ้าของภาษาได้โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงและประสมคำง่ายๆตามหลักการออกเสียง
 2. อ่านออกเสียงคำศัพท์ ประโยค ข้อความสั้นๆตามหลักการอ่านออกเสียง
 3. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน
 4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาได้

รวม 4 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • นักเรียนรู้และมีความแม่นยำในเรื่องสัทอักษรจีน (ระบบพินอิน)
 • นักเรียนสามารถประสมคำอ่าน ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถรู้คำศัพท์และแปลความหมายของคำศัพท์และบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

สัทอักษรจีน (ระบบพินอิน)

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง พยัญชนะในภาษาจีน
  05:39
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง สระและวรรณยุกต์ในภาษาจีน
  00:00

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 2 Ratings
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
พอ
2 ปี มาแล้ว
เข้าใจมากเลยครับ
ธช
2 ปี มาแล้ว
เรียนเข้าใจมากเลยค่ะหาแบบฝึกหัดเจอแล้วค่ะ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?