วิชาฟิสิกส์ 11 ว33211 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา  วิเคราะห์ เกี่ยวกับ การเกิดไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า  การต่อตัวประจุ  ไฟฟ้ากระแสตรง การต่อตัวต้านทาน และการหาพลังงานไฟฟ้ารวมถึง การใช้พลังงงานไฟฟ้าในท้องถิ่น กลุ่มประเทศอาเซียนและโลก ไฟฟ้าฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูล  การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง   การสังเกต   การตีความหมายและลงข้อสรุป  การวิเคราะห์  การคำนวณ  การอธิบาย  การแก้ปัญหา  และการเชื่อมโยงความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะ จิตวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่น  อดทน  รอบคอบ   ขยัน ทุ่มเท    สนใจ ใฝ่รู้  มีเหตุผล    มีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ซื่อตรง   ประหยัด  เรียบง่าย   จงรักภักดีและกตัญญู   เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์       ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สามัคคี  สามารถสื่อสารความรู้ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตวัน

 

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถทำให้วัตถุที่เป็นกลางมีประจุไฟฟ้าและ ตรวจสอบประจุไฟฟ้า โดยใช้อิเล็กโตรสโคปได้ รวมทั้งใช้กฎของคูลอมบ์หาแรงระหว่างประจุ
 2. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ค่าและทิศของสนามไฟฟ้า รวมทั้งทิศของแรงที่กระทำต่อประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า ตัวนำทรงกลม จุดประจุ และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
 3. 3. อธิบายความหมายของพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าและคํานวณหาปริมาณต่างๆเหล่านี้ได้
 4. 4. อธิบายความหมายของความจุไฟฟ้า พลังงานของตัวเก็บประจุ ค่าคงที่ไดอิเลกตกตริก ไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าการตอต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 5. 5. อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและการนําไฟฟ้าของตัวกลางต่างๆได้
 6. 6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าจํานวนประจุไฟฟ้าขนาดของความเร็วลอยเลื่อนและคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้
 7. 7. อธิบายความหมายของสภาพต้านทานและสภาพนําไฟฟ้าพร้อมทั้งคำนวณหาปริมาณต่างๆ ตามกฏของโอห์มได้
 8. 8. อธิบายความหมายแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าการต่อตัวต้านทาน การต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี พร้อมทั้งการคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 9. 9. อธิบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับบวงจรไฟฟ้าโดยใช้กฎของเคอรชฮอฟฟ์
 10. 10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและคํานวณหาปริมาณดังกล่าวจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้
 11. 11. อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกและการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กวิเคราะห์และคํานวณหาปริมาณต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้
 12. 12. อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากลวดตรงและลวดโค้ง ที่มีกระแสไฟฟ้าสม่ําเสมอผ่านโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของแอมแปร์ได้
 13. 13. อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนํา แรงระหว่างลวดตัวนําสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและแรงกระทําต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 14. 14. อธิบายกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์กฎของเลนซ์และนําไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้
 15. 15. อธิบายการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงตลอดจนการนําความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
 16. 16. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับเวลา และความต่างศักย์กับเวลา ที่มีค่าการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์ได้
 17. 17. วิเคราะห์และคำนวณค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจร RLC ที่ตอแบบอนุกรมได้
 18. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
 19. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอเกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนําไปใช้ประโยชน์ได้

 

รวม 19  ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

 • 1. สามารถทำให้วัตถุที่เป็นกลางมีประจุไฟฟ้าและ ตรวจสอบประจุไฟฟ้า โดยใช้อิเล็กโตรสโคปได้ รวมทั้งใช้กฎของคูลอมบ์หาแรงระหว่างประจุ
 • 2. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ค่าและทิศของสนามไฟฟ้า รวมทั้งทิศของแรงที่กระทำต่อประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า ตัวนำทรงกลม จุดประจุ และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
 • 3. อธิบายความหมายของพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าและคํานวณหาปริมาณต่างๆเหล่านี้ได้
 • 4. อธิบายความหมายของความจุไฟฟ้า พลังงานของตัวเก็บประจุ ค่าคงที่ไดอิเลกตกตริก ไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าการตอต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • 5. อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและการนําไฟฟ้าของตัวกลางต่างๆได้
 • 6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าจํานวนประจุไฟฟ้าขนาดของความเร็วลอยเลื่อนและคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้
 • 7. อธิบายความหมายของสภาพต้านทานและสภาพนําไฟฟ้าพร้อมทั้งคำนวณหาปริมาณต่างๆ ตามกฏของโอห์มได้
 • 8. อธิบายความหมายแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าการต่อตัวต้านทาน การต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี พร้อมทั้งการคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า แรงระหว่างประจุไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ ตัวนำและฉนวน สนามไฟฟ้าเป็นค่าที่แสดงอำนาจทางไฟฟ้า ตามระยะทางที่เส้นแรงไฟฟ้าไปถึง สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ จากตัวนำทรงกลมและจากแผ่นคู่ขนาน ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นการหาค่าของพลังงานศักย์ไฟฟ้าในการย้ายประจุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตัวเก็บประจุ และพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุโดยมีการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม และขนาน

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่องไฟฟ้าสถิต
 • เอกสารเรียนที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
 • เอกสารเรียนที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 • เอกสารเรียนที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟ้า
 • เอกสารเรียนที่ 2 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?