วิชา พลศึกษา พ22102 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย ผลที่เกิดจากการวางแผนชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข    และหลักการเคลื่อนไหวในกีฬาสากลและกีฬาไทย การละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น การออกกำลังกาย การเล่นเกม มีความรู้เบื้องต้น ทักษะการเล่น กลวิธีการเล่น การแข่งขันและกติกาที่สำคัญของกีฬาแต่ละประเภท การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก  การคิด สร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกกลุ่ม กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกระบวนการสร้างเสริมคุฯลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรมค่านิยมและทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ   ทั้งกีฬาพื้นบ้าน  กีฬาไทย กีฬาสากล การออกกำลังกาย การเล่นเกม การแข่งขันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม การเล่นอย่างปลอดภัย การเล่นอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

What Will You Learn?

 • กล้ามเนื้อมีความสามารถในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 • กล้ามเนื้อหัวใจจะมีความแข็งแรงสามารถบีบตัวได้ดีขึ้น
 • ระบบประสาทสามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น
 • ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
 • มีบุคลิกและสุขภาพร่างกายที่ดี
 • เกิดความมั่นใจในตนเอง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่4 การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 10 สมรรถภาพทางกาย ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 11 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย #ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 12 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย #ลุก – นั่ง 60 วินาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 13 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย #ลุก – นั่ง 60 วินาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 14 สอบก่อนปลายภาค (For2) 2/2564
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 15 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย #ยืนยกเข่าขึ้น – ลง 3 นาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 16 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย #ยืนยกเข่าขึ้น – ลง 3 นาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ใบงาน เรื่อง สมรรถภาพทางกาย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?