วิชา พลศึกษา พ16101 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการให้ทำงานเป็นปกติ   ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ความสำคัญและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ    สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด     หลักการ รูปแบบ การจำแนก การเคลื่อนไหวร่างกายโดยอาศัยกลไกการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายของคนเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ในการออกกำลังกาย  กิจกรรมนันทนาการ   การเล่นเกม   การเล่นกีฬาไทย   กีฬาสากล   ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม    และรู้กฎ กติกามารยาท ในการเล่นประเภทนั้นๆ

โดยใช้กระบวนการการสืบค้น การอภิปราย การปฏิบัติ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม  เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการดูแลตนเองและผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ  ด้วยความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย  คำนึงถึงความปลอดภัย   รักความเป็นไทย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

What Will You Learn?

 • ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความสุขในชีวิต
 • ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ในชุมชนและสังคม
 • ช่วยให้มีสุขภาพจิตดี ไม่มีความวิตกกังวล
 • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว
 • ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมที่ไม่ดี ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข
 • ช่วยให้เกิดสุขภาพแวดล้อมที่ดีเพราะแต่ละท้องถิ่นต้องใช้สถานที่เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการ
 • ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี รู้จักบำรุงรักษาสุขภาพ มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 5 กิจกรรมนันทนาการ

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 10 เรื่อง กิจกรรมนันทนาการ #ท่าบริหารสมอง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 11 เรื่อง หลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ #บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 12 กิจกรรมนันทนาการ หมากรุกไทย(1)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 13 กิจกรรมนันทนาการ หมากรุกไทย(2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 14 สอบก่อนปลายภาค (For2) 2/2564
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 15 สมรรถภาพทางกาย #ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 16 สมรรถภาพทางกาย #ลุก-นั่ง 60 วินาที
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 17 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?