วิชา ประวัติศาสตร์ ส16102 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ส 16102   วิชา ประวัติศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่                   เวลา  40 ชั่วโมง จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย นำเสนอ ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างง่ายๆข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีตและในท้องถิ่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตรโกสินทร์ ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิธีการทางประวัติศาสตร์ การะบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังคม

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆ มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

 

 

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.6/1, ป.6/2

ส 4.2  ป.6/1, ป.6/2

ส 4.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/3

 

รวม 8 ตัวชี้วัด

 

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

  • 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.6 (ชั่วโมงที่ 1)
    00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

  • 1.เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (ชั่วโมงที่ 1)
    00:00
  • หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (สัปดาห์ที่ 2)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?