วิชา ประวัติศาสตร์ ส14102 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ส 14102   วิชา ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  40 ชั่วโมงจำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

ศึกษา  วิเคราะห์ การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป  ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป  ยกตัวอย่างหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ด้านการเมือง

การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

 

 

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ส 4.2  ป.4/1, ป.4/2

ส 4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

 

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

  • ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ (สัปดาห์ที่ 1)
    00:00
  • ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ (สัปดาห์ที่ 2)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?