วิชา ประวัติศาสตร์ ส11102 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                             ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา ส 11102                                                                                               เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30                                                           จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติ และจันทรคติ คำที่แสดงช่วงเวลา เรียงลำดับ เหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ      การดำเนินชีวิตของตนเองในอดีตกับปัจจุบันที่เห็นเป็นรูปธรรม ใกล้ตัวผู้เรียน เช่น การดำเนินชีวิตที่ยึดหลัก     ความพอเพียง

โดยใช้ทักษะ การสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง การสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ        การเล่าเรื่อง การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     การอธิบาย การปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง

ตระหนักและเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่น      ในการทำงาน มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  ด้วยคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1     ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

ส 4.2     ป.1/1, ป.1/2

ส 4.3     ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 วัน เวลา และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

  • 1. วันเวลา สัปดาห์ที่ 1
    00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แต่งตัวกันเถอะ

  • 1. งานบ้าน สัปดาห์ที่ 1
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?