วิชา นาฏศิลป์ ศ 16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์
 • นักเรียนมีการปฏิบัติท่าทางพื้นฐานทางนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์และการละครได้มากขึ้น
 • นักเรียนมีหลักในการชมการแสดงนาฏศิลป์อย่างมีมารยาท
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานนาฏศิลป์และการละครได้ดี

About the instructor

กมลวรรณ ทองชื่น
ครูผู้สอน รายวิชา นาฏศิลป์ 👉🏻มิสจอย 👈🏻

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
1.การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมือง เป็นการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวการแสดงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพของคนในท้องถิ่น 2.การออกแบบนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงน่าสนใจ ซึ่งในการออกแบบควรใช้หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงความประหยัด ปลอดภัย และการใช้ประโยชน์

 • การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมือง 1 (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • งานออกแบบนาฏศิลป์ (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
นาฏยศัพท์และภาษาท่า เป็นสิ่งที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อสื่อท่าทางในการแสดงและสื่อความหมายในการแสดงแทนคำพูด ทำให้การแสดงมีเอกลักษณ์และมีความสมบูรณ์สวยงาม

 • นาฏยศัพท์ (สัปดาห์ที่ 3)
 • ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ (สัปดาห์ที่ 4)
 • การนำท่าทางนาฏยศัพท์และภาษาท่ามาประกอบเพลง (สัปดาห์ที่ 5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และละคร
การแสดงนาฏศิลป์และละครไทยเป็นสิ่งที่สร้างความสุข บันเทิงใจให้กับคนในชาติ เป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีความงดงาม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีคุณค่าต่อคนในชาติที่ควรร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป

 • การแสดงนาฏศิลป์ ชุด รำวงมาตรฐาน (สัปดาห์ที่ 6)
 • การปฏิบัติท่ารำรำวงมาตรฐาน เพลง หญิงไทยใจงาม (สัปดาห์ที่ 7)
 • การแสดงนาฏศิลป์ ชุด ระบำตารีกีปัส (สัปดาห์ที่ 8)
 • การแสดงนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนเล็บ (สัปดาห์ที่ 9)
 • การแสดงละครสร้างสรรค์ (สัปดาห์ที่ 10)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?