วิชา ทัศนศิลป์ ศ23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ทัศนศิลป์     รหัสวิชา ศ 23101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 1                                             เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา ค้นคว้าและมีความเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมของงานทัศนศิลป์ มีเทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน รวมถึงมีการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ รู้จักวิเคราะห์ผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยตนเองได้

โดยมีการประเมิน วิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ รวมทั้งมีการสร้างสรรค์ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริง และมีการใช้เทคโนโลยีผ่านเครื่องมือสื่อสาร โดยใช้เว็บไซต์ในการเรียนรู้ของโรงเรียน LMS.SJN.AC.TH

เพื่อให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1    ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11

ศ.1.2    ม.3/1 , ม.3/2

รวม  13  ตัวชี้วัด

 

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ทัศนธาตุและออกแบบในงานทัศนศิลป์
 • นักเรียนนำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์และออกแบบในงานทัศนศิลป์ได้
 • นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • นักเรียนบอกลักษณะงานทัศนศิลป์ในสาขาจิตรกรรมได้
 • นักเรียนสามารถอธิบายงานทัศนศิลป์ในสาขาประติมากรรมได้
 • นักเรียนมีความรู้ในการนำเทคนิคของศิลปินมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สาขาสื่อผสมได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

 • ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • การวิเคราะห์ทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดล้อม (สัปดาห์ที่ 2)
 • การวิเคราะห์ทัศนธาตุและการออกแบบในงานทัศนศิลป์ 1 (สัปดาห์ที่ 3)
 • การวิเคราะห์ทัศนธาตุและการออกแบบในงานทัศนศิลป์ 2 (สัปดาห์ที่ 4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

 • ศิลปินทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรม (สัปดาห์ที่ 5)
 • ศิลปินทัศนศิลป์สาขาประติมากรรม (สัปดาห์ที่ 6)
 • ศิลปินทัศนศิลป์สาขาสื่อผสม (สัปดาห์ที่ 7)
 • ศิลปินทัศนศิลป์สาขาสื่อผสม 2 (สัปดาห์ที่ 8)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?