วิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ทัศนศิลป์     รหัสวิชา ศ 22101                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 1                                             เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา ค้นคว้าและมีความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุ งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย และงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล ใช้เทคนิคใยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ทั้งด้านการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ การสื่อความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

โดยมีการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริง และมีการใช้เทคโนโลยีผ่านเครื่องมือสื่อสาร โดยใช้เว็บไซต์ในการเรียนรู้ของโรงเรียน LMS.SJN.AC.TH

เพื่อให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล

 

ตัวชี้วัด

ศ.1.1    ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7

ศ.1.2    ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3

รวม  10  ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุได้ดี
 • นักเรียนมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆได้
 • นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์เพื่อประโยชนในด้านต่างๆได้
 • นักเรียนเกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมได้ดี

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
ผลงานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเกิดจากการที่ศิลปินนำเอาทัศนธาตุต่างๆ มาจัดวางประสานกันอย่างลงตัวตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยเหตุที่ทัศนธาตุในแต่ละอย่างก็จะมีรูปแบบ คุณสมบัติแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ จึงต้องรู้จักวิเคราะห์ เลือกใช้ทัศนธาตุแต่ละอย่างให้เหมาะสม การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์จะช่วยทำให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงนทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ มีความงดงาม น่าประทับใจ รวมทั้งสามารถอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาได้

 • องค์ประกอบในการสร้างงานทัศนศิลป์ (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้น (สัปดาห์ที่ 2)
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับน้ำหนักและพื้นผิว (สัปดาห์ที่ 3)
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับดุลยภาพหรือความสมดุล (สัปดาห์ที่ 4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

 • รูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรม (สัปดาห์ที่ 5)
 • รูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ในงานประติมากรรม (สัปดาห์ที่ 6)
 • รูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ในงานภาพพิมพ์ (สัปดาห์ที่ 7)
 • รูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ในงานภาพพิมพ์ 2 (สัปดาห์ที่ 8)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการวาดภาพสื่อควาหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?