วิชา คริสตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา –    รายวิชา  คริสตศาสตร์                                                   ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                           จำนวน  –  หน่วยกิต

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวาระการสร้างโลก,มนุษย์เป็นสุดยอดของสรรพสิ่งสร้างของพระเจ้า,หน้าที่ของมนุษย์ต่อสิ่งสร้าง,พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์,เหตุการณ์สำคัญในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า,ชีวตเรียบง่ายของพระเยซูเจ้าที่นาซาเร็ท,พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและทรงถูกผจญ,พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ 12 คน ,คำสอนของพระเยซู,พระจิตเจ้าเสด็จลงมา ( วันเปนเตคอสเต ) , พระจิตเจ้าองค์ความรัก, สัญลักษณ์พระจิตเจ้า,บทบาทพระจิตเจ้า

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการแสวงหาความรู้ การค้นหาข้อมูล ประวัติความเป็นมาและวาระการสร้างโลก,มนุษย์เป็นสุดยอดของสรรพสิ่งสร้างของพระเจ้า,หน้าที่ของมนุษย์ต่อสิ่งสร้าง,พระเจ้าได้สางพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์,เหตุการณ์สำคัญในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า,ชีวตเรียบง่ายของพระเยซูเจ้าที่นาซาเร็ท,พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและทรงถูกผจญ,พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ 12 คน ,คำสอนของพระเยซู,พระจิตเจ้าเสด็จลงมา ( วันเปนเตคอสเต ) , พระจิตเจ้าองค์ความรัก, สัญลักษณ์พระจิตเจ้า,บทบาทพระจิตเจ้า

เพื่อให้มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรายวิชาคริสตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด  และเกิดคุณธรรมโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียร แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระเยซูบุตรพระเจ้า
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พระเยซูบุตรพระเจ้า

 • 4. เรื่อง พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์
  00:00
 • 5. เหตุการณ์สำคัญในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระจิตเจ้าองค์ความรัก
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระจิตเจ้าองค์ความรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระบิดาพระผู้สร้าง
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง พระบิดาพระผู้สร้าง

 • 1. ประวัติความเป็นมาและวาระการสร้างโลก
  00:00
 • 2. มนุษย์เป็นสุดยอดของสรรพสิ่งสร้างของพระเจ้า
  00:00
 • 3. หน้าที่ของมนุษย์ต่อสิ่งสร้าง
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?