การงานอาชีพ ง32102 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 32102 การงานอาชีพ                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5             ภาคเรียนที่  2              เวลา   20   ชั่วโมง                     0.5     หน่วยกิต

 

 

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการขั้นตอน กระบวนการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟในบ้าน งานใบตอง ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม และเทคโนโลยีกับอาชีพ เพื่อพัฒนาในการทำงาน มีขั้นตอน คือการสังเกต วิเคราะห์ งานช่างไฟในบ้าน งานใบตอง ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม และเทคโนโลยีกับอาชีพ

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานจนสำเร็จด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด และทำงานอย่างมีคุณภาพ  และมีกลยุทธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานการเรียน เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  มุ่งมั่น ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

 

รหัสและตัวชี้วัด

ง 1.1   ม 5/2   ม 5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7

ง 2.1  ม.5/2 ม.5/3

รวม     8 ตัวชี้วัด            

What Will You Learn?

  • นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับช่างไฟในบ้าน
  • นักเรียนสามารถปฏิบัติงานใบตองโดยการทำบายศรีและภาชนะบรรจุขนมไทยจากใบตอง
  • นักเรียนสามารวางแผนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้
  • นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับอาชีพได้อย่างเหมาะสม

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่างไฟในบ้าน

  • ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 – 5 พ.ย. 2564
  • ชนิดของไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8 – 12 พ.ย. 2564
  • วงจรไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564
  • การต่อวงจรไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564
  • วัสดุ – อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 29 – 3 ธันวาคม 2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง

  • ประวัติและความสำคัญของงานใบตอง สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีกับอาชีพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?