แนะแนว ก22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การสำรวจจุดเด่น และความสามารถพิเศษของตนเอง การสำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ การใช้ห้องสมุด การจำแนกข้อมูลข่าวสาร การรู้จักตนเองและผู้อื่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การจำแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสำรวจตนเองในด้านต่าง ๆ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รู้จักวิธีการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

What Will You Learn?

  • รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจำกัดของตนเอง และผู้อื่น
  • ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • วางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจบุคลิกภาพ และความสามารถของตน
  • ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนได้

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?