วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัส พ 31101  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                  ภาคเรียนที่ 1 เวลา
20 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                          จำนวนหน่วยกิต 0.5
…………………………………………………………………………………………………………………..
ศึกษาและ วิเคราะห์สาเหตุแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย โดยศึกษาสภาพปัญหาของจังหวัดนครสวรรค์ถึงปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการตายของคนไทย ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพกลไก การใช้และการจำหน่ายยาเสพติด ความรุนแรงในสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ

ศึกษาและวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาและเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เล่นได้ถูกต้องตามกติกา แข่งขันกับผู้อื่นแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา นำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของกีฬา นำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย การบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” อธิบายขั้นตอนการนำขยะในโรงเรียนมารีไซเคิล เรื่องการลดปริมาณขยะเพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด
  พ 1.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/5
พ 2.1 ม.4/2
รวม 4 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว
  • วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
  • อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 เรื่อง การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ

  • สัปดาห์ที่ 1 ชม.1 เรื่อง โครงสร้างของร่างกายมนุษย์
    00:00

หน่วยที่ 1 เรื่อง แบดมินตัน (พลศึกษา) สัปดาห์ที่ 2

  • ประวัติกีฬาแบดมินตัน
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?