วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและ วิเคราะห์สาเหตุแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย โดยศึกษาสภาพปัญหาของจังหวัดนครสวรรค์ถึงปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการตายของคนไทย ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพกลไก การใช้และการจำหน่ายยาเสพติด ความรุนแรงในสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ
ศึกษาและวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาและเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เล่นได้ถูกต้องตามกติกา แข่งขันกับผู้อื่นได้ แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา นำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของกีฬา นำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?