วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพกลไก การใช้และการจำหน่ายยาเสพติด ความรุนแรง เพื่อสุขภาพตนเอง ครอบครัว และสังคมทั้งในสังคมไทย และสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีและจัดทำโครงงานในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนจากแนวคิดของภูมิปัญญาในท้องถิ่นนครสวรรค์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ

ศึกษาและวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาและเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เล่นได้ถูกต้องตามกติกา แข่งขันกับผู้อื่นได้ แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา นำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของกีฬา นำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด
  พ 1.1 ม.5/1,ม.5/2
พ 2.1 ม.5/3

พ 4.1 ม.5/3

รวม 4 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆได้
  • วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
  • เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย

  • สัปดาห์ 1 ชม.1 ระบบหายใจ
    00:00

หน่วยที่ 1 เรื่อง วอลเลย์บอล (พลศึกษา) สัปดาห์ที่ 2

  • ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?