วิชาวิทยาศาสตร์ ว16102 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐำน                                                                                                    ว16102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 1                                                                                                             เวลา 40 ชั่วโมง                      จำนวน – หน่วยกิต
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภท แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพความสำคัญของสารอาหาร และคำนึงถึงคุณค่าของอาหารแต่ละประเภท รับประทานสารอาหารให้หมดทุกมื้อ และไม่ทิ้งเศษอาหารตามบริเวณสาธารณะ ระบบย่อยอาหารและหน้ำที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งการย่อยอาหารและกำรดูดซึมสารอาหารแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารห้ทำงานเป็นปกติ การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า ส่วนประกอบและหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ำอย่างง่าย เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายวิธีการและผลของการ ต่ออเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ประโยชน์และกำรประยุกต์การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในชีวิตประจำวัน การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานในชีวิตประจำวัน การเกิดเงามืดเงามัว เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดงามืดเงามัว  การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคำาโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้ำใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศำสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

ว1.2   ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5
ว2.1   ป.6/1
ว2.2   ป.6/1
ว2.3   ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8

รวม 15 ตัวชี้วั

Show More

About the instructor

Course Curriculum

การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย
    03:28

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?