วิชาภาษาไทย ท14101ป.4 ภาคเรียนที่2/2565

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ท14101 รายวิชา ภาษาไทย สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2 จํานวนหน่วยกิต 4.0
ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาผ่านกระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวน อ่านเรื่องสั้นๆ ตาม เวลาที่กําหนด ตอบคําถาม แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผล ประกอบ สรุปความรู้และข้อเท็จจริง คัดลายมือตัวบรรจง เขียนสื่อสารด้วยแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ ความคิด ย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว เขียนบันทึก เขียนรายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ จําแนก ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากการฟังและดู พูดสรุปความพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกตั้งคําถาม ตอบเชิงเหตุผลพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา สะกดคําบอกความหมายของคําระบุชนิดและหน้าที่ ของคําในประโยค การใช้พจนานุกรม แต่งบทร้อยกรอง คําขวัญ และบอกความหมายของสํานวน เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น พร้อมทั้งระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม อธิบายข้อคิด จากการอ่าน เพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจําบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม ความสนใจ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูด
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด และประเมินค่า เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ การเรียนวิชาภาษาไทยตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้ ต่างๆอย่างสม่ําเสมอ ซักถามและศึกษาเพื่อหาข้อมูลมีความรอบคอบในการทํางานใช้ภาษาไทยได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอัน เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6
ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7
ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
รวม 33 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน

About the instructor

Course Curriculum

เรื่องเพลงพื้นบ้าน

  • เพลงพื้นบ้าน
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?