วิชาภาษาอังกฤษ อ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รหัส อ12101  รายวิชาภาษาอังกฤษ                                   ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 12
0 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                 จำนวนหน่วยกิต 1.5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เข้าใจคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคาe และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เข้าใจคำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ คำศัพท์เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่น เข้าใจประโยค บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ที่นักเรียนรู้จักหรือ เคยไปมาแล้ว เช่น บึงบอระเพ็ด พิพิธภัณฑ์จันเสน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รับประทานอาหารโดยไม่เหลือเศษอาหารให้เป็นขยะอินทรีย์ มีวาทศิลป์และในมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

ต 1.1   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4

ต 1.2   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4

ต 1.3   ป.2/1

ต 2.1   ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3

ต 2.2   ป.2/1

ต 3.1   ป.2/1

ต 4.1   ป.2/1

ต 4.2   ป.2/1

รวม 16 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Unit 1 Myself

 • สัปดาห์ที่ 1 ชม.1 เรื่อง Greeting
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชม.2 เรื่อง Introduce Myself
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชม.3 เรื่อง Common Noun and Proper Noun
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชม.1 ทบทวนเรื่อง Common Noun and Proper Noun
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชม.2 เรื่อง Countable Noun and Uncountable Noun
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชม.3 ทบทวนเรื่อง Countable Noun and Uncountable Noun
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?