รายการบทเรียน
1. Conjugation
0/1
2. Past Simple and Past Continuous
การใช้เหตุการณ์ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรียงลำดับก่อนหลัง โดยมีหลักการคือ 1. เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจก่อนใช้ Past Perfect 2. เหตุการณ์ที่เกิดหลังจบหลังใช้ Past Simple
0/1
Lesson: Conjugation
About Lesson

Conjugation คือการผันกริยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของประโยค

Exercise Files
Conjugations.pdf
Size: 87.19 KB
รายการบทเรียน
1. Conjugation
0/1
2. Past Simple and Past Continuous
การใช้เหตุการณ์ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรียงลำดับก่อนหลัง โดยมีหลักการคือ 1. เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจก่อนใช้ Past Perfect 2. เหตุการณ์ที่เกิดหลังจบหลังใช้ Past Simple
0/1
0% Complete