วิชาพลศึกษา พ16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                                      คำอธิบายรายวิชา

รู้  เข้าใจ  อธิบาย  วิเคราะห์  ความสำคัญและการดูแลรักษาของระบบสืบพันธ์  ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ผลกระทบและพฤติกรรมที่เกิดจากการระบาดของโรคและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม  ผลกระทบ และสาเหตุจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคมหรือสิ่งเสพติด  ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นเกม  กีฬาไทย  กีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคลและทีม  การใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และนำความรู้และหลักการนำไปปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ  และเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบด้วยวิธีการรุกและป้องกัน  ด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เล่น

โดยการใช้กระบวนการความรู้  ความเข้าใจ  กระบวนการกลุ่ม  การปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้เกิดความคิด ในการแก้ปัญหาและใช้ทักษะชีวิต

เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  และมีจิตสาธารณธารณะ นำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือสังคมได้

 

รหัสวิชา

มฐ พ.  1.1        ป.6/1    ป.6/2

มฐ พ.  2.1        ป.6/1    ป.6/2

มฐ พ.  3.1        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4    ป.6/5

มฐ พ.  3.2        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4    ป.6/5

มฐ พ.  4.1        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3

มฐ พ.  5.1        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3

Show More

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 ชนิด
  • 2.นักเรียนใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา
  • 3.เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจำ
  • 4.ปฏิบัติ ตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
  • 5.จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และนำไปใช้ในการเล่นกีฬา
  • 6.เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

About the instructor

Thanawarat Makfuk
การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเล่นกีฬา
ให้นักเรียนเล่นกีฬาที่ถนัด

  • ให้นักเรียนเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?