วิชาพลศึกษา พ15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                    คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รหัส พ 15101  รายวิชา   พลศึกษา                                                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา
20 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                          จำนวนหน่วยกิต 0.5

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และระบุ ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ตามเพศ ความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของการใช้ยา สารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์

ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติ และประเมินทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุล เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ เกมนำไปสู่กีฬาในประเทศอาเซียน กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด การละเล่นพื้นเมือง กิจกรรมนันทนาการ ทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมนันทนาการ กีฬาไทยในท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์และกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตามวิธีปฏิบัติ กฎ กติกา สิทธิของตนเองและสิทธิของผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน   สามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด  ในการสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม การบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” วิธีลดขยะในโรงเรียนเพื่อลดโลกร้อน

ตัวชี้วัด

              พ 3.1           ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4

พ 3.2           ป.5/1, ป.5/3, ป.5/4

รวม 7 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
  • 2.นักเรียนรู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เกมได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน
  • 3.นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬาโดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ และหน้าที่ของตนเองจนงานลุล่วง

About the instructor

Thanawarat Makfuk
การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้นักเรียนออกกำลังกายแบบเคลื่อนที่ เช่นการวิ่ง

  • ให้เรียนออกกำลังกายแบบเคลื่อนที่โดยการวิ่ง
    05:59

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?