วิชาประวัติศาสตร์ ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ส31102   รายวิชาประวัติศาสตร์                                                     ภาคเรียนที่  1  เวลา  20   ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค = 70 : 30                                         จำนวนหน่วยกิต    0.5  หน่วยกิต

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2

ส 4.3    ม.4-6/1   ม.4-6/2

 

 

รวม 4 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • ตระหนักถึงความสำคัญ ของเวลาและยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ของมนุษยชาติ
  • สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
  • วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ของประวัติศาสตร์ไทย
  • วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อชาติไทย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

  • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติศาสตร์ไทย
  • สัปดาห์ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
  • สัปดาห์ที่ 2 เรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
  • สัปดาห์ที่ 2 เรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?