วิชาประวัติวรรณคดี 1 ท33201 ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาประวัติวรรณคดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัส ท 33201  รายวิชา ประวัติวรรณคดี 1                             ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                              จำนวนหน่วยกิต 1.5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะและวรรณคดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร ลักษณะของวรรณคดีประเภทของวรรณคดีและประโยชน์ของวรรณคดี สภาพและความเป็นมาของวรรณคดี การแบ่งยุคสมัยวรรณคดีไทย สภาพเหตุการณ์ทั่วไปของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา กวีและวรรณคดีที่สำคัญในสมัยกรุงสุโขทัยและอยุธยา

โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความภาคภูมิใจใน ความเป็นไทย มีจิตซาบซึ้งในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” โดยการเขียนคำขวัญรณรงค์ให้นักเรียนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ผลการเรียนรู้
      1.อธิบายความหมายของวรรณคดี วรรณกรรมและสามารถจัดประเภทของวรรณคดีตามเกณฑ์ต่างๆ
2.อธิบายวิวัฒนาการของวรรณคดี คุณค่าและประโยชน์ของการเรียนวรรณคดี
3.บอกประวัติและผลงานของกวี ตลอดจนสรุปข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับวรรณคดีในสมัยสุโขทัย
4.อธิบายความสำคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีแต่ละเรื่องในด้านสำนวนภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้
5.แสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเนื้อเรื่อง ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยแต่ละเรื่องได้
6.อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ลักษณะการประพันธ์ของผู้แต่งวรรณคดีแต่ละเรื่อง
ในสมัยอยุธยาตอนต้น
7.อธิบายลักษณะเด่นของวรรณคดีในสมัยอยุธยาและเปรียบเทียบกับวรรณคดีในสมัยสุโขทัยได้

8.วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นด้านคุณค่า ค่านิยมทางสังคมและอิทธิพลของวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้นที่มีต่อวรรณคดีในยุคหลังได้

รวม 8 ผลการเรียนรู้

 

What Will You Learn?

 • 1.อธิบายความหมายของวรรณคดี วรรณกรรมและสามารถจัดประเภทของวรรณคดีตามเกณฑ์ต่างๆ
 • 2.อธิบายวิวัฒนาการของวรรณคดี คุณค่าและประโยชน์ของการเรียนวรรณคดี
 • 3.บอกประวัติและผลงานของกวี ตลอดจนสรุปข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับวรรณคดีในสมัยสุโขทัย
 • 4.อธิบายความสำคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีแต่ละเรื่องในด้านสำนวนภาษา
 • 5.แสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเนื้อเรื่อง ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยแต่ละเรื่องได้
 • 6.อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ลักษณะการประพันธ์ของผู้แต่งวรรณคดีแต่ละเรื่องได้
 • 7.อธิบายลักษณะเด่นของวรรณคดีในสมัยอยุธยาและเปรียบเทียบกับวรรณคดีในสมัยสุโขทัยได้
 • 8.วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นด้านคุณค่า ค่านิยมทางสังคมและอิทธิพลของวรรณคดีสมัยอยุธยา
 • ตอนต้นที่มีต่อวรรณคดีในยุคหลังได้

About the instructor

Course Curriculum

วรรณคดีสมัยสุโขทัย (สัปดาห์ที่ 2)

 • วรรณคดีสมัยสุโขทัย
  00:00
 • สุภาษิตพระร่วง
  00:00

วรรณคดีน่ารู้ (สัปดาห์ที่ 1)

 • ประเภทของวรรณคดี
  00:00
 • วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
  00:00

วรรณคดีสมัยอยุธยา

 • วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

ทบทวนวรรณคดีสมัยสุโขทัย-ธนบุรี

 • ทบทวนวรรณคดีสมัยสุโขทัย-ธนบุรี
  00:00

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

 • วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?