ภาษาไทย ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทย                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                                                               ภาคเรียนที่ ๑ – ๒

รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑                                                                                                             เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = ๗๐ : ๓๐                                                                   จำนวนหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต

                ศึกษาเรื่องคำ ประโยค สำนวนจากบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง จากเรื่องที่อ่าน เรื่องสั้น เรื่องที่ฟัง ดู นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรมและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าโดยใช้วิธีการอ่านออกเสียง อ่านเรื่องสั้น อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ เขียนคัดลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนบันทึก เขียนรายงาน เขียนเรื่องสั้น เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนแผนผังความคิด เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ อธิบายความหมายของคำ ประโยค สำนวน อธิบายข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ตั้งคำถามตอบคำถาม คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ พูดรายงาน จำแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดู ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ ชะพจนานุกรมค้นคว้าหาความหมาย แต่งประโยต แต่งบทร้อยกรองคำขวัญ เปรียบเทียบภาษาไทยภาษาถิ่น ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานที่มีคุณค่าตามความสนใจและมีมารยาทในการเขียน การฟัง ดูและการพูดเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดังนี้

รวมทั้งหมด      32   ตัวชี้วัด  

ท 1.1 ป.4/1          ท 1.1 ป.4/2         ท 1.1 ป.4/3         ท 1.1 ป.4/4         ท 1.1 ป.4/5         ท 1.1 ป.4/6   ท 1.1 ป.4/7

ท 2.1 ป.4/1          ท 2.1 ป.4/2         ท 2.1 ป.4/3         ท 2.1 ป.4/4         ท 2.1 ป.4/5         ท 2.1ป.4/6    ท 2.1ป.4/7           ท 2.1 ป.4/8

ท 3.1ป.4/1           ท 3.1ป.4/2           ท 3.1ป.4/3           ท 3.1ป.4/4           ท 3.1ป.4/5          ท 3.1ป.4/6

ท 4.1ป.4/1           ท 4.1ป.4/2           ท 4.1ป.4/3           ท4.1ป.4/4            ท 4.1ป.4/5          ท 4.1ป.4/6   ท 4.1ป.4/7

ท 5.1ป.4/1           ท 5.1ป.4/2          ท 5.1ป.4/3          ท 5.1ป.4/4

Show More

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 ( 17 – 20 พ.ค. 2565 )

 • เรื่อง มาตรา ก.กา…จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง มาตรา ก.กา…จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง มาตรา ก.กา…จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง มาตรา ก.กา…จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 2 ( 23 – 27 พ.ค. 2565 )

 • เรื่อง มาตราตัวสะกด…ที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว (ชั่วโมงที่1)
  00:00
 • เรื่อง มาตราตัวสะกด…ที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว (ชั่วโมงที่2)
  00:00
 • เรื่อง มาตราตัวสะกด…ที่มีตัวสะกดหลายตัว (ชั่วโมงที่3)
  00:00
 • เรื่อง มาตราตัวสะกด…ที่มีตัวสะกดหลายตัว (ชั่วโมงที่4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 3 ( 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 )

 • เรื่องไตรยางศ์ อักษร3หมู่
  00:00

สัปดาห์ที่ 4 ( 6 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 2565 )

 • เรื่อง คำเป็น คำตาย

สัปดาห์ที่ 5 ( 13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2565 )

 • เรื่องวรรณยุกต์
  00:00

สัปดาห์ที่ 6 ( 20 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565 )

 • เรื่อง พระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
  00:00

สัปดาห์ที่ 7 ( 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565 )

สัปดาห์ที่ 8 (4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565)

 • เรื่อง คำพ้อง
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?