ภาษาไทย ท31102 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัส   ท 31102  รายวิชาภาษาไทย                                                ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง

สัดส่วนระหว่างเรียน  : ปลายภาค = 70:30                                                    จำนวนหน่วยกิต  1.0

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน   ตีความ  แปลความ   และขยายความเรื่องที่อ่าน   ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน และยังสามารถเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจโดยใช้ความรู้จากอาเซียนที่ได้ศึกษามา  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย   ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกำหนดแนวทางนำไประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์   อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย

วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต และศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นในนครสวรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 นั้นจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง  จารึกดงแม่นางเมือง  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   ของชาติ   สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  และสอนให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตแบบยึดพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ม 4/1  ม 4/2    ม 4/3    ม 4/4    ม 4/5    ม 4/6    ม 4/7    ม 4/8    ม 4/9

ท 2.1   ม 4/1  ม 4/2  ม 4/8

ท 3.1   ม 4/1    ม 4/2    ม 4/3    ม 4/4

ท 4.1   ม 4/1    ม 4/5    ม 4/6

ท 5.1   ม 4/1    ม 4/2    ม 4/3    ม 4/4    ม 4/5

รวม  24  ตัวชี้วัด

 

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

การเขียนย่อความ

  • การเขียนย่อความ
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?