ภาษาไทย ท31101 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัส ท 31101    รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                     จำนวนหน่วยกิต 1.0
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ  บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ  และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ แลขยายความ เรื่องที่อ่าน   วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ  ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านของท้องถิ่นในนครสวรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 นั้นจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพลงพื้นบ้าน   การเล่นต่างๆ  นิทานพื้นบ้าน  การเล่าเรื่อง  และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลและมีมารยาทในการอ่าน   และเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ   และมีมารยาทในการเขียน  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของ  ภาษา และลักษณะของภาษา  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์   ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคลสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม  แต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น   วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต   วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด การใช้คำถูกต้องตามระดับภาษาและ เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจ การใช้คำถูกต้องตามระดับภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาทั้งการอ่าน ครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วสังเคราะห์ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5 ,ม4/9

ท 2.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4,ม.4/5, ม.4/7, ม4/8

ท 3.1   ม.4/1, ม.4/2,ม.4/3, ม4/6

ท 4.1   ม.4/1, ม.4/2

ท 5.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 , ม.4/4

รวมทั้งหมด     23  ตัวชี้วัด                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา

 • ธรรมชาติของภาษา
  00:00
 • หลักการวิเคราะห์วรรณคดี
  00:00
 • พลังของภาษา
  00:00
 • ลักษณะของภาษา
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?