ภาษาไทย ท23102 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น  ตีความ  ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนวิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็น  เขียนรายงาน  โครงงาน  กรอกแบบสมัครงาน  ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ
พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ สรุปความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
เรียนรู้แบบโครงงาน ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย
และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

What Will You Learn?

 • สรุปความรู้ที่ได้จากเรื่องบทพากย์เอราวัณ
 • วิเคราะห์ลักษณะเด่นของตัวละครจากเรื่องบทพากย์เอราวัณ
 • ข้อคิดและคุณค่าที่ได้จากเรื่องบทพากย์เอราวัณ

About the instructor

Course Curriculum

บทพากย์เอราวัณ
ในสมัยอยุธยาจะนำเนื้อเรื่องรามเกียรติ์บางตอนมาแต่งสำหรับการแสดงหนังใหญ่และโขน บทประพันธ์นั้น เรียกว่า “บทพากย์หรือคำพากย์” รูปแบบคำประพันธ์มักจะเป็นกาพย์ยานี ๑๑ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์บทพากย์บางตอนขึ้น เพื่อใช้สำหรับการแสดงโขน

 • ประวัติความเป็นมาบทพากย์เอราวัณ
  00:00
 • แบบทดสอบเรื่องบทพากย์เอราวัณ
 • เรื่องย่อบทพากย์เอราวัณ
  00:00
 • วิเคราะห์ตัวละครจากเรื่องบทพากย์เอราวัณ
 • การอ่านจับใจความสำคัญ
 • การเขียนโฆษณา
 • วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน

พาทีสัมพันธ์

 • การกรอกแบบสมัครงาน
  00:00
 • การพูดแสดงความคิดเห็น
  00:00
 • การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการฟังและการดู
  00:00
 • อิศรญาณภาษิต
  00:00

สรรคำนำไปใช้

 • การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
  00:00
 • ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
  00:00
 • การเขียนคำคม การเขียนคติพจน์
  00:00

ตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาไทย

 • ข้อสอบ O-NET ชุดที่ 1
  00:00
 • ข้อสอบ O-NET ชุดที่ 2
  00:00
 • ข้อสอบ O-NET ชุดที่ 3
  00:00
 • ข้อสอบ O-NET ชุดที่ 4
  00:00
 • ข้อสอบ O-NET ชุดที่ 5
  00:00
 • ข้อสอบ O-NET ชุดที่ 6
  00:00
 • ทบทวนวรรณคดี อิศรญาณภาษิต
  00:00
 • ทบทวนวรรณคดี บทพากย์เอราวัณ
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?