ภาษาไทย ท23102 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท 23102   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ระบุใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน ความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การตีความ การประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา จดหมายกิจธุระ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มารยาทใน การเขียน การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา การพูดโน้มน้าวใจ  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด  การจำแนกคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระดับของภาษา ความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม การ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง  โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการสื่อความ การสร้างความตระหนักและกระบวนการสร้างค่านิยม  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  การอ่าน การเขียน การฟังและการดู  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสนา  กษัตริย์ ซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย ชื่นชม เห็นคุณค่าและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.3/1,ม.3/3,ม.3/5, ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10

ท 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7,ม..3/8,ม.3/9, ม.3/10

ท 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/5,ม.3/6

ท 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/5,ม.3/6

ท 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3, ม.3/4

รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

การอ่านตีความ

  • การอ่านตีความ
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?