ภาษาไทย ท21102 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนำต่างๆ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน  งานเขียนต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต    เขียนแสดงความคิดเห็น     จดหมาย    รายงาน  โครงงาน  พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ  พูดรายงาน    วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งกาพย์ยานี  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต    สรุปความรู้   ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ ดำเนินชีวิตในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้สำนึกในคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 3R 1. ลดการใช้(Reduce) 2. ใช้ซ้ำ(Reuse) 3.รีไซเคิล(Recycle)

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  นำเสนอความรู้

          เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การฟัง   การดูและการพูด  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมารยาทในการใช้ภาษาเห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 ตัวชี้วัด

ท 1.1  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9

ท 2.1  ม.1/4,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9

ท3.1  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6

ท 4.1  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6

ท 5.1  ม.1/2,  ม.1/4,  ม.1/5

รวม  21  ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
  • นักเรียนทีทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
  • นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

About the instructors

Course Curriculum

หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน

เรื่อง คำที่มีหลายความหมายและคำเปรียบเทียบ

สรุปความรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?