หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน

การอ่านวรรณคดี สุภาษิตพระร่วง สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 3)

เนื้อหาของสุภาษิตเรื่องนี้เป็นภาษิตที่มีคติเตือนใจ   เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่ถูกต้องของคนไทยมาแต่โบราณกาล และยังเป็นข้อคิดที่ประยุกต์ใช้ได้ดีกับสังคมไทยยุคปัจจุบัน

ใบความรู้วรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง

สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 3) เรื่อง การอ่านวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง