ภาษาไทย ท16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2565

Categories: ป.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา ท 16101        รายวิชา ภาษาไทย                                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร อ่านจับใจความเรื่องอย่างหลากหลายจากสื่อต่าง ๆ โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ

ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคำขวัญ คำอวยพร และประกาศ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ ได้แก่ แบบคำร้อง ใบสมัครศึกษาต่อ แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล

พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลทั้งคำราชาศัพท์ ระดับภาษา และภาษาถิ่น รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน รวมทั้งกลุ่มคำหรือวลี แต่งกลอนสุภาพ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น แสดงความคิดเห็นและอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนสังเกตและตอบคำถามที่กระตุ้นความคิดอย่างเป็นลำดับ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกประมวลคำและนำคำไปใช้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบ และเรียนรู้ภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งพัฒนากระบวนการกลุ่ม การวางแผน และกระบวนการคิด

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9

ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9

ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

รวมทั้งหมด  34 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
 • นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
 • นักเรียนสามารถพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
 • นักเรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
 • นักเรียนสามารถอ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
 • นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
 • นักเรียนสามารถเขียนเรียงความ
 • นักเรียนสามารถพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
 • นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
 • นักเรียนสามารถเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
 • นักเรียนสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
 • นักเรียนสามารถอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
 • นักเรียนสามารถเขียนจดหมายส่วนตัว
 • นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
 • นักเรียนสามารถใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

 • 1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (ต่อ) (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 1.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 1.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (ต่อ) (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?