ภาษาไทย ท15101 ป. 5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

4 ชั่วโมง/สัปดาห์     80   ชั่วโมง/ภาคเรียน       จำนวน – หน่วยกิต

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   ความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  คำที่มีความหมายโดยนัย  งานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  คัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด ย่อความ  จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก  พูดรายงาน  ชนิดและหน้าที่   ส่วนประกอบของคำในประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  ใช้คำราชาศัพท์  บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  การแต่งบทร้อยกรอง  ใช้สำนวนได้ถูกต้อง  การสรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน    บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย

เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน    อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

ตัวชี้วัด  

ท 1.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8

ท 2.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9

ท 3.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

ท 4.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7

ท 5.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

 

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

 • การอ่านคำ
 • หลักการใช้ภาษาไทย
 • การอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
 • การเขียนสื่อความหมาย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 • ชั่วโมงที่ 1
  13:41
 • ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 • เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง คำเชื่อม ชั่วโมงที่ 1 สัปดาห์ที่ 2
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?