ภาษาไทย ท14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทย                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                                                               ภาคเรียนที่ ๑ – ๒

รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑                                                                                                             เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = ๗๐ : ๓๐                                                                   จำนวนหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต

                ศึกษาเรื่องคำ ประโยค สำนวนจากบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง จากเรื่องที่อ่าน เรื่องสั้น เรื่องที่ฟัง ดู นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรมและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าโดยใช้วิธีการอ่านออกเสียง อ่านเรื่องสั้น อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ เขียนคัดลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนบันทึก เขียนรายงาน เขียนเรื่องสั้น เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนแผนผังความคิด เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ อธิบายความหมายของคำ ประโยค สำนวน อธิบายข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ตั้งคำถามตอบคำถาม คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ พูดรายงาน จำแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดู ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ ชะพจนานุกรมค้นคว้าหาความหมาย แต่งประโยต แต่งบทร้อยกรองคำขวัญ เปรียบเทียบภาษาไทยภาษาถิ่น ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานที่มีคุณค่าตามความสนใจและมีมารยาทในการเขียน การฟัง ดูและการพูดเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดังนี้

รวมทั้งหมด      32   ตัวชี้วัด  

ท 1.1 ป.4/1          ท 1.1 ป.4/2         ท 1.1 ป.4/3         ท 1.1 ป.4/4         ท 1.1 ป.4/5         ท 1.1 ป.4/6   ท 1.1 ป.4/7

ท 2.1 ป.4/1          ท 2.1 ป.4/2         ท 2.1 ป.4/3         ท 2.1 ป.4/4         ท 2.1 ป.4/5         ท 2.1ป.4/6    ท 2.1ป.4/7           ท 2.1 ป.4/8

ท 3.1ป.4/1           ท 3.1ป.4/2           ท 3.1ป.4/3           ท 3.1ป.4/4           ท 3.1ป.4/5          ท 3.1ป.4/6

ท 4.1ป.4/1           ท 4.1ป.4/2           ท 4.1ป.4/3           ท4.1ป.4/4            ท 4.1ป.4/5          ท 4.1ป.4/6   ท 4.1ป.4/7

ท 5.1ป.4/1           ท 5.1ป.4/2          ท 5.1ป.4/3          ท 5.1ป.4/4

Show More

What Will You Learn?

 • ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง
 • ๒. อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
 • ๓. นำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้
 • ๔. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่านเห็นคุณค่าในสิ่งที่อ่าน
 • ๕. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
 • ๖. เขียนสะกดคำ แต่งประโยคและเขียนข้อความตลอดจนเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ถ้อยคำชัดเจนเหมาะสม และมีมารยาทในการเขียน
 • ๗. พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 • ๘. สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต
 • ๙. รู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชนิดของประโยคและคำภาษาต่างประเทศใน
 • ภาษาไทย
 • ๑๐. ใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพได้อย่างเหมาะสม
 • ๑๑. แต่งประโยค บทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพและกาพย์ยานี ๑๑
 • ๑๒. เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน ร้องเพลงพื้นบ้าน นำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดได้

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 ( 1 – 5 พ.ย. 2564 )

 • เรื่อง สำนวน (ชั่วโมงที่ 1 )
  00:00
 • เรื่อง คำพังเพย (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง คำสุภาษิต (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง แบบฝึกสำนวน คำพังเพย สุภาษิต (ชั่วโมงที่ 4)

สัปดาห์ที่ 2 ( 8 – 12 พ.ย. 2564 )

 • เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน – ภาษาถิ่น (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน – ภาษาถิ่น (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • หน่วยที่ 17 เรื่อง การอ่านบทร้อยแก้ว (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • หน่วยที่ 17 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 3 ( 15 – 19 พ.ย. 2564 )

 • เรื่อง ความหมายของข้อเท็จจริง – ข้อคิดเห็น (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง มารยาทในการอ่าน (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การคัดลายมือ (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนสื่อสาร (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 4 ( 22 – 26 พ.ย. 2564 )

 • เรื่อง การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนย่อความ (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนจดหมายถึงบิดา – มารดา (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 5 ( 29 – 3 พ.ย. 2564 )

 • เรื่อง การเขียนบันทึก จากการศึกษาค้นคว้า (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนบันทึก จากการศึกษาค้นคว้า (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนรายงาน (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนรายงาน (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 6 ( 7 – 9 ธ.ค. 2564 )

 • เรื่อง การพูดสรุปความจากการฟังและดู (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การพูดสรุปความจากการฟังและดู (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00

สัปดาห์ที่ 7 ( 13 – 17 ธ.ค. 2564 )

 • เรื่อง การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 8 (20 – 24 ธ.ค. 2564)

 • เรื่อง การพูดรายงาน (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง แบบพัฒนาทักษะ (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 10 (3 – 7 ม.ค. 2565)

 • เรื่อง นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 11 (10 – 14 ม.ค. 2565)

 • เรื่อง บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบำ (ตอนแนะนำตัวละคร) (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบำ (ตอน เมขลา จับระบำ) (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบำ (ตอน รามสูรขว้างขวาน) (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบำ (ตอน เมขลาล่อแก้ว) (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 12 (17-21 ม.ค. 2565)

 • เรื่อง นิราศเดือน (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง นิราศเดือน (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง นิราศเดือน (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง นิราศเดือน (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 13 (24-28 ม.ค. 2565)

 • เรื่อง คำประพันธ์สุภาษิต (ความเป็นมาของเรื่อง) (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง คำประพันธ์สุภาษิต (เรียนรู้คำศัพท์ในเรื่อง) (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง คำประพันธ์สุภาษิต (ความหมายและข้อคิดการนำไปใช้) (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง คำประพันธ์สุภาษิต ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ (ชั่วโมงที่ 4)

สัปดาห์ที่ 14 (31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565)

 • เรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง แบบพัฒนาทักษะ เรื่อง ปากเป็นเอกเลขเป็นโท (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 15 (7 ก.พ.-11 ก.พ. 2565)

 • เรื่อง บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระร่วง1 (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระร่วง2 (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระร่วง3 (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะ (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 16 (14 ก.พ.-18 ก.พ. 2565)

 • เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 1 (ชั่วโมงที่1)
  00:00
 • เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 2 (ชั่วโมงที่2)
  00:00
 • เรื่อง ลักษณะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ ภาคอีสาน (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง ลักษณะเพลงพื้นบ้าน (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 17 (21 ก.พ.-25 ก.พ. 2565)

 • เรื่อง บทอาขยาน (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง บทอาขยาน (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง บทอาขยาน (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง บทอาขยาน (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?