ภาษาไทย ท13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทย                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                                  ภาคเรียนที่ 2

รหัส ท 13101                                                                                                        เวลา 200 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30

          อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆรวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นประกอบด้วย การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด และมีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

การแนะนำ เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสต่าง ๆ และได้สอนภาษาเพื่อนำไปสู่อาเซียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับ การพูดขอร้อง การพูดทักทาย การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ  มีมารยาทในการฟัง  ไม่รบกวนผู้อื่นขณะฟัง  ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสม ไม่พูดแทรกขณะที่ฟัง  ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ  มีมารยาทในการดู

การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  วรรณกรรม  และเพลงพื้นบ้าน  ในที่นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องด่างเกยชัย บทเรียนตามความสนใจท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและสอดแทรกค่านิยม 12 ประการในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องและเหมาะสม และบูรณาการการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ “การคัดแยกประเภทขยะ”

 

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ป 3/7

ท 2.1   ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5

ท 3.1   ป 3/1, ป 3/3, ป 3/5

ท 4.1   ป 3/5, ป 3/6

ท 5.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4

รวม  13  ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ คำคล้องจองและคำขวัญ (สัปดาห์ที่ ๑)
คำคล้องจองทำให้ถ้อยคำไพเราะ มีเสียงของคำเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย คำขวัญเป็นข้อความสั้น ๆ ที่มีเสียงคล้องจองกัน ให้คติสอนใจหรือทำสิ่งที่ดีงาม

 • คำคล้องจองและคำขวัญ ชั่งโมงที่ 1
  00:00
 • คำคล้องจองและคำขวัญ ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • คำคล้องจ้องและคำขวัญ ชั่วโมงที่ 3
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น (สัปดาห์ที่ ๒)
ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วประเทศ ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาที่กลุ่มคนในแต่ละท้องถิ่นใช้สนทนากัน ควรเลือกใช้ให่เมาะสมกับกาลเทศะ

 • ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ชั่วโมงที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙ การอ่าน (สัปดาห์ที่ ๓)
การอ่านเป็นการอ่านเครื่องมือในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ทำให้ได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต การฝึกทักษะการอ่านอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความรู้เพื่อพัฒนาตนมากยิ่งขึ้น

 • การอ่าน ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • การอ่าน ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • การอ่าน ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • การอ่าน ชั่วโมงที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ การเขียน(สัปดาห์ที่ ๔)
การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนจะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย

 • การเขียน ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • การเขียน ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • การเขียน ชั่วโมงที่ 3
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ การเขียน (สัปดาห์ที่ ๕)
การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนจะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย

 • การเขียน ชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5)
  00:00
 • การเขียน ชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 5)
  00:00
 • การเขียน ชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 5)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ การเขียน (สัปดาห์ที่ ๖)
การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนจะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย

 • การเขียน ชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 6)
  00:00
 • การเขียน ชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 6)
  00:00
 • การเขียน ชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 6)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ การฟัง การดู การพูด (สัปดาห์ที่ ๗)
๑. การจับใจความจากการฟังและดู ผู้ฟังและดูต้องตั้งใจฟัง และดูเรื่องราว เพื่อให้สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องได้ ๒. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน ต้องพูดให้ถูกต้อง ใช้น้ำเสียงและถ้อยคำให้เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน จึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ๓. การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดที่ดี ทำให้ผู้พูดและผู้ฟังสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การเขียน ชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 7)
  00:00
 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 7)
  00:00
 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 7)
  00:00
 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 4 (สัปดาห์ที่ 7)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ การฟัง การดู การพูด (สัปดาห์ที่ ๘)
๑. การจับใจความจากการฟังและดู ผู้ฟังและดูต้องตั้งใจฟัง และดูเรื่องราว เพื่อให้สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องได้ ๒. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน ต้องพูดให้ถูกต้อง ใช้น้ำเสียงและถ้อยคำให้เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน จึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ๓. การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดที่ดี ทำให้ผู้พูดและผู้ฟังสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 8)
  00:00
 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 8)
  00:00
 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 8)
  00:00
 • การฟัง การดู การพูด ชั่วโมงที่ 4 (สัปดาห์ที่ 8)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นิทานสอนใจ (สัปดาห์ที่ ๑๐)
- เมื่อได้ยินเรื่องใดให้รู้จักพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นอาจได้รับอันตรายได้ - การพูดจาโกหกหลอกลวงทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไป

 • นิทานสอนใจ ชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 9)
  00:00
 • นิทานสอนใจ ชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 9)
  00:00
 • นิทานสอนใจ ชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 9)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลีกไกลคนพาล (สัปดาห์ที่ ๑๑)
- การเล่นควรรู้จักกาลเทศะ อย่าเห็นแก่ความสนุกจนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น - การหลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจะทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไป - การคบคนพาลย่อมเสียเปรียบ ควรหนีให้ห่างไกล

 • หลีกไกลคนพาล ชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 11)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความสุขจากการอ่าน (สัปดาห์ที่ ๑๒)
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองจะต้องออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจนตามหลักการอ่าน (K) ๒. คำในแม่ กก มีตัวสะกด คือ ตัว ก ข ค ฆ อ่านออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด ๓. การอ่านบทร้อยกรอง ประถม ก กา ทำให้เราได้รับความรู้เรื่องคำที่มีและไม่มีตัวสะกดเป็นบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ควรนำไปท่องจำและใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ความสุขจากการอ่านชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 12)
  00:00
 • ความสุขจากการอ่านชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 12)
  00:00
 • ความสุขจากการอ่านชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 12)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สืบสานบทกลอน (สัปดาห์ที่ ๑๓)
การอ่านบทดอกสร้อยสุภาษิตหรือบทอาขยานทำให้ได้รับข้อคิด แนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ บทดอกสร้อยสุภาษิตเรื่อง มดแดง ให้ข้อคิดในเรื่อง ความอดทนและความกล้าหาญ บทดอกสร้อยสุภาษิตเรื่อง นกกระจาบ ให้ข้อคิดในเรื่องความละเอียดรอบคอบ รู้จักไตร่ตรองในการทำงาน บทอาขยาน เด็กน้อย กับบทอาขยาน วิชาหนาเจ้า ให้ข้อคิดในเรื่องการตั้งใจศึกษาหาความรู้ จะทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

 • สืบสานบทกลอนชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 13)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทเพลงที่ขับขาน (สัปดาห์ที่ ๑๔)
เพลงพื้นบ้าน เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยที่ถ่ายทอดออกมาในรูปของบทเพลง ความสนุกสนาน ความบันเทิง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีภาษาเป็นของตนเองและ มีวิวัฒนาการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง เพลงพื้นบ้านสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ และเพลงพื้นบ้านภาคใต้

 • บทเพลงที่ขับขานชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 14)
  00:00
 • บทเพลงที่ขับขานชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 14)
  00:00
 • บทเพลงที่ขับขานชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 14)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ศรศิลป์ไม่กินกัน (สัปดาห์ที่ ๑๕)
บทละครนอกเรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินจากการอ่านบทละคร สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามหลัก การอ่านทำนองเสนาะ รู้จักคำศัพท์และสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ได้ มีเนื้อหาน่าสนใจและยังแฝงข้อคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา สะท้อนให้เห็นความรักและความผูกพันของพ่อและลูก สามารถนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • ศรศิลป์ไม่กินกันชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 15)
  00:00
 • ศรศิลป์ไม่กินกันชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 15)
  00:00
 • ศรศิลป์ไม่กินกันชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 15)
  00:00
 • ศรศิลป์ไม่กินกันชั่วโมงที่ 4 (สัปดาห์ที่ 15)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ปริศนาพาสนุก (สัปดาห์ที่ ๑๖)
การเล่นปริศนาคำทายของไทยนิยมเล่นกันมาช้านาน จัดว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษา อย่างหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการใช้คำคล้องจอง เกิดความสนุกสนาน ฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบ และได้พัฒนาทักษะการคิดอีกด้วย

 • ปริศนาพาสนุกชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 16)
  00:00
 • ปริศนาพาสนุกชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 16)
  00:00
 • ปริศนาพาสนุกชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 16)
  00:00
 • ปริศนาพาสนุกชั่วโมงที่ 4 (สัปดาห์ที่ 16)
  00:00

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ความสุขที่ได้จากการทำความดี (สัปดาห์ที่ ๑๗)
นิทานเป็นสิ่งที่ให้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และแฝงข้อคิด สอดแทรกคุณธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นิทานชาดกเรื่อง คนพาลย่อมสำคัญผิด คิดว่าบาปนั้นเป็นความลับ ให้ข้อคิดว่า เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ถึงแม้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเราย่อมรู้ดี ไม่มีการทำบาปใด ๆ ที่จะเป็นความลับไปได้ตลอด ดังนั้น เราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 • ความสุขที่ได้จากการทำความดีชั่วโมงที่ 1 (สัปดาห์ที่ 17)
  00:00
 • ความสุขที่ได้จากการทำความดีชั่วโมงที่ 2 (สัปดาห์ที่ 17)
  00:00
 • ความสุขที่ได้จากการทำความดีชั่วโมงที่ 3 (สัปดาห์ที่ 17)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?