0(0)

ภาษาไทย ท13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทย                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                                  ภาคเรียนที่ 2

รหัส ท 13101                                                                                                        เวลา 200 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30

          อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆรวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นประกอบด้วย การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด และมีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

การแนะนำ เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสต่าง ๆ และได้สอนภาษาเพื่อนำไปสู่อาเซียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับ การพูดขอร้อง การพูดทักทาย การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ  มีมารยาทในการฟัง  ไม่รบกวนผู้อื่นขณะฟัง  ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสม ไม่พูดแทรกขณะที่ฟัง  ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ  มีมารยาทในการดู

การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  วรรณกรรม  และเพลงพื้นบ้าน  ในที่นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องด่างเกยชัย บทเรียนตามความสนใจท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและสอดแทรกค่านิยม 12 ประการในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องและเหมาะสม และบูรณาการการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ “การคัดแยกประเภทขยะ”

 

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ป 3/7

ท 2.1   ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5

ท 3.1   ป 3/1, ป 3/3, ป 3/5

ท 4.1   ป 3/5, ป 3/6

ท 5.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4

รวม  13  ตัวชี้วัด

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ คำคล้องจองและคำขวัญ (สัปดาห์ที่ ๑)?

คำคล้องจองทำให้ถ้อยคำไพเราะ มีเสียงของคำเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย คำขวัญเป็นข้อความสั้น ๆ ที่มีเสียงคล้องจองกัน ให้คติสอนใจหรือทำสิ่งที่ดีงาม
คำคล้องจองและคำขวัญ ชั่งโมงที่ 100:00:00
คำคล้องจองและคำขวัญ ชั่วโมงที่ 200:00:00
คำคล้องจ้องและคำขวัญ ชั่วโมงที่ 300:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น (สัปดาห์ที่ ๒)?

ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วประเทศ ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาที่กลุ่มคนในแต่ละท้องถิ่นใช้สนทนากัน ควรเลือกใช้ให่เมาะสมกับกาลเทศะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙ การอ่าน (สัปดาห์ที่ ๓)?

การอ่านเป็นการอ่านเครื่องมือในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ทำให้ได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต การฝึกทักษะการอ่านอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความรู้เพื่อพัฒนาตนมากยิ่งขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ การเขียน(สัปดาห์ที่ ๔)?

การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนจะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ การเขียน (สัปดาห์ที่ ๕)?

การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนจะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ การเขียน (สัปดาห์ที่ ๖)?

การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนจะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงและสะอาดเรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ การฟัง การดู การพูด (สัปดาห์ที่ ๗)?

๑. การจับใจความจากการฟังและดู ผู้ฟังและดูต้องตั้งใจฟัง และดูเรื่องราว เพื่อให้สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องได้ ๒. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน ต้องพูดให้ถูกต้อง ใช้น้ำเสียงและถ้อยคำให้เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน จึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ๓. การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดที่ดี ทำให้ผู้พูดและผู้ฟังสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ การฟัง การดู การพูด (สัปดาห์ที่ ๘)?

๑. การจับใจความจากการฟังและดู ผู้ฟังและดูต้องตั้งใจฟัง และดูเรื่องราว เพื่อให้สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องได้ ๒. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน ต้องพูดให้ถูกต้อง ใช้น้ำเสียงและถ้อยคำให้เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน จึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ๓. การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดที่ดี ทำให้ผู้พูดและผู้ฟังสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นิทานสอนใจ (สัปดาห์ที่ ๙)?

- เมื่อได้ยินเรื่องใดให้รู้จักพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นอาจได้รับอันตรายได้ - การพูดจาโกหกหลอกลวงทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไป

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หลีกไกลคนพาล (สัปดาห์ที่ ๙)?

- การเล่นควรรู้จักกาลเทศะ อย่าเห็นแก่ความสนุกจนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น - การหลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจะทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไป - การคบคนพาลย่อมเสียเปรียบ ควรหนีให้ห่างไกล

วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความสุขจากการอ่าน (สัปดาห์ที่ ๑๐)?

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองจะต้องออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจนตามหลักการอ่าน (K) ๒. คำในแม่ กก มีตัวสะกด คือ ตัว ก ข ค ฆ อ่านออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด ๓. การอ่านบทร้อยกรอง ประถม ก กา ทำให้เราได้รับความรู้เรื่องคำที่มีและไม่มีตัวสะกดเป็นบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ควรนำไปท่องจำและใช้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

6 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
  • สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
  • สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
  • สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Want to receive push notifications for all major on-site activities?