ภาษาไทย ท11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                                         คำอธิบายรายวิชา

ท 11101 รายวิชาภาษาไทย                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                  เวลา 100 ชั่วโมงจำนวนหน่วยกิต 5.0 หน่วย

 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ    การเรียนรู้อื่น บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้ว สามารถตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก พูดแนะนำตนเอง กล่าวคำทักทายอาเซียน  ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ และต่อคำคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูด ด้วยการฟังนิทาน สังเกตภาพ สำรวจสิ่งรอบตัว สนทนาจากประสบการณ์ ทายปริศนา เล่นเกม และร้องเพลงโดยสอดแทรกกิจกรรมให้ฝึกฝนการอ่านและการเขียน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ซึ่งประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม  ค่านิยม 12 ประการ  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ เสียสละ  อดทน กตัญญูต่อพ่อแม่  ครู อาจารย์  ใฝ่หาความรู้  รักษาวัฒนธรรม  มีศีลธรรม  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  รู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการกำจัดขยะ  เพื่อนำไปจำหน่ายเก็บออมไว้  ขยะบางอย่างนำไปประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8

ท 2.1  ป.1/3

ท 3.1  ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5

ท 4.1  ป.1/4

ท 5.1  ป.1/2

รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

Show More

What Will You Learn?

 • -อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความสั้นๆ เรื่องสั้น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอ่านแล้วจำ นำมาเล่า
คำที่ประสมด้วยสระ ใ- ที่ออกเสียงเหมือนกับคำที่ประสมด้วยสระ ไ- บางคำ ต่างเป็นคำที่มีความหมาย

 • ชั่วโมงที่ 1 การใช้คำสระใอ ที่ออกเสียงเหมือนกัน (สัปดาห์ที่ 1 )
  00:00
 • เรื่องสระ
 • ชั่วโมงที่ 2 วิธีเขียนและตำแหน่งของสระอือ (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 นิทานเรื่องหญิงชราตามืดมัว (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 การประสมคำสระอือ (สัปดาห์ที่1)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5 เรื่องการอ่านประสมคำสระอือ (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 1 นิทานเรื่องทำดีได้ดี (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอำ (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 ความหมายของสระอำ (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 นิทานเรื่องหมากับเงา (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5 การอ่านออกเสียงคำที่ประสมสระเอา (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประโยคสื่อความ

 • ร่างบทเรียน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • ร่างบทเรียน
  00:00
 • ร่างบทเรียน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คิดดี พูดดี

 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 5
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดูให้รู้ ตอบให้ดี

 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 5
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 3
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?