ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 32204 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 / 2-3

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                             คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 วิชาภาษาไทย    รหัสวิชา ท  32204  การเขียน 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2-3 ภาคเรียนที่ 2                           เวลา 40 คาบ จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา  อธิบาย  ความหมายและความสำคัญ  ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในการเขียน  ความหมายและบทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน  โดยเขียนหรือพูดอธิบาย

ฝึกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ  การเขียนประกาศ  การเขียนจดหมาย  การเขียนโฆษณา  การเขียนอวยพร  การเขียนเพื่อการสื่อสาร  การเขียนบันทึกความรู้  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงงานและการเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ  มีมารยาทในการสื่อสารโดยใช้กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้รู้หลักการเขียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  มีความประณีตในการใช้ภาษาเข้าใจในการใช้ภาษาสละสลวย  ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้แจ่มแจ้ง  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง

2.เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียง

อย่างถูกต้องมีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

3.เขียนเพื่อการศึกษา  เขียนบันทึกความรู้  เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.เสนอผลการเขียนรายงานโดยบันทึกความรู้อย่างเหมาะสม

5.บอกแนวทางการเขียนและการสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม

6.เขียนแสดงความคิดดห็นบนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ภาษาที่สุภาพสละสลวย

รวม  6  ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำและถ้อยคำ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำสแลง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 การสื่อสารการเขียน
ถ้อยคำ หมายถึง คำกล่าว เสียงพูดและลายลักษณ์อักษร ที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันทั้ง ในด้านกิจธุระและ ในด้านกิจการอื่น ๆ มีรูปลักษณ์ต่างกันไป ผู้ที่มีความรู้เรื่องถ้อยคำ รู้จักถ้อยคำและเข้าใจ ความหมายของถ้อยคำได้ดี ก็จะสามารถเลือกใช้ถ้อยคำมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ถ้อยคำ ให้มีประสิทธิผล

 • สัปดาห์ที่ 1 การใช้คำและถ้อยคำ
  00:00
 • หน่วยที่ 2 คำภาษาสแลง
 • การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • หน่วยที่ 2 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • คำไวพจน์
 • หน่วยที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 การพิจารณาประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์
 • หน่วยที่ 4 คำประกาศ
  00:00
 • หน่วยที่ 5 การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  00:00
 • หน่วยทืี่ 6 การประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 7
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 หน่วยที่ 4 การเขียนรายงาน
 • สัปดาห์ที่ 11 การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป
 • สัปดาห์ที่ 13 การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าบูรณาการ
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 2 สรุป เรื่องการเขียนรายงาน
 • สัปดาห์ที่ 17 การใช้ภาษาการเขียนบนพื้นที่สาธารณะ

หน่ายที่ 2 การเขียนในชีวิตประจำวัน

 • สัปดาห์ที่ 15 เรื่องที่มาร้อยกรอง
  00:00
 • สัปดาห์ที่16 เรื่องการเขียนสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะ
 • สัปดาห์ที่ 16 การเขียนสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะ
  00:00
 • การใช้ภาษาในการเขียนบนสื่อสาธารณะ แบบฝึกหัด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?