รายการบทเรียน
1. Conversations in daily life
บทสนทนาเป็นสิ่งสำคัญ และมีความจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงยังได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่สำคัญของเจ้าของภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
0/4
Lesson: Conversation (1) week 1 1-5- Nov 2021
About Lesson

เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และการแนะนำตัวเอง และผู้อื่น

นักเรียนโหลดไฟล์เอกสารที่อาจารย์เตรียมไว้ให้

Exercise Files
Conversation (1) week 1 (1-5 Nov).docx
Size: 18.63 KB
รายการบทเรียน
1. Conversations in daily life
บทสนทนาเป็นสิ่งสำคัญ และมีความจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงยังได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่สำคัญของเจ้าของภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
0/4
0% Complete