ภาษาอังกฤษ อ33102 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัส  อ33102  รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                    ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  70  :  30                              จำนวน   1.0  หน่วยกิต

 

 

การปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คำชี้แจง  คำอธิบาย  และคำบรรยายที่ฟังและอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว  ประกาศ โฆษณา  บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน การอธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค  และข้อความที่ฟังหรืออ่านการจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี หรือ เรื่องราวที่เป็นลักษณะความเป็นอยู่/ ลักษณะนิสัยของบุคลากรในท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การเลือก และใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบายอย่างคล่องแคล่วการพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ  ตอบรับ  และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง  หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม การพูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดและหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง  2  เงื่อนไข  การพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์  เรื่อง กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยใช้หลักการ 3r  การเข้าร่วมแนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์/อภิปราย  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  การค้นคว้า / สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา  กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา  มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาท  ถูกต้อง มีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

ต. 1.1 ม.6/1 , ม. 6/1,  ม. 6/2, ม. 6/4

ต. 1.2  ม.6/1, ม. 6/2, ม.6/3, ม. 6/4, ม. 6/5

ต. 1.3  ม.6/1

ต. 2.1 ม. 6/1, ม.6/2

ต. 2.2 ม. 6/1

รวม  13  ตัวชี้วัด

 

 

Show More

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้รูปแบบประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

About the instructor

Course Curriculum

1. Conversations in daily life
บทสนทนาเป็นสิ่งสำคัญ และมีความจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงยังได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่สำคัญของเจ้าของภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

4. Meaning Recognition

5. Vocabulary

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?