ภาษาอังกฤษ อ31101 ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัส  อ31101  รายวิชาภาษาอังกฤษ                                          ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  70  :  30                              จำนวน   1.0  หน่วยกิต

การอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  การระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  การเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม การพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  การอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  การค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน   การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา  กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา  มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาท  ถูกต้อง มีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

 

 

 

ต. 1.1 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4

ต. 1.2 ม.4/1, ม.4/4, ม.4/5

ต. 1.3 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3

ต. 3.1 ม.4/1

ต. 4.2 ม.4/1

 

รวม  11 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

About the instructor

Plewthian Ubonkli
นางสาวเปลวเทียน อุบลคลี่ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 15 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมพิเศษ : -ครูแกนนำโครงการโรงเรียนเชิงบวก Positive School -การจัดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งในและต่างประเทศ -การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียน

Course Curriculum

Module 1 : People of the World

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
  00:00

Module 1 : Lifestyles

 • City life and country life

Module 1 : Unit 2b Vocabulary practice

 • ร่างบทเรียน

Module 1 : Unit2b Grammar

 • Grammar
 • Midterm exam

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?