ภาษาอังกฤษ อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัส อ31101  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  70 :  30               จำนวน  1.0 หน่วยกิต

 

 

การปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน การอธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจากการจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี หรือ เรื่องราวที่เป็นลักษณะความเป็นอยู่/ลักษณะนิสัยของบุคลากรในท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การเลือก  และใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  คำอธิบายอย่างคล่องแคล่วการพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับ  และปฏิเสธ  การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง  หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม การพูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์/ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  การพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ การเข้าร่วมแนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล การค้นคว้า/สืบค้น  บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด และการเขียนการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า / รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชน  และท้องถิ่นประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการฟัง  กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา  มีเจตคติที่ดีต่อภาษารักการเรียนรู้ภาษา มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาท  ถูกต้อง  หรือมีวิจารณญาณตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ต 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4         ต 1.2 ม.4/1, ม.4/3, ม.4/43, ม.4/5

ต 1.3 ม.4/2, ม.4/3       ต 2.1 ม.4/1     ต 2.2 ม.4/1     ต 3.1 ม.4/1     ต 4.1 ม.4/1

รวม  14  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • Function
 • Listening
 • Speaking
 • Reading
 • Writing
 • Vocabulary
 • Intonation

About the instructor

Course Curriculum

Unit 1Heroes and Villains
* การให้คำแนะนำ * การฟังการบรรยายบุคลิกและลักษณะรูปร่าง, * การฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ, การฟังเพื่อจับคู่บุคคลกับกิจกรรม, * การฟังบทสนทนา และการฟังบทสัมภาษณ์ * การพูดบรรยายบุคลิกลักษณะของตัวละคร, การพูดบรรยายบุคลิกลักษณะของคนที่รู้จัก, การสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเพื่อน, การพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำ และการพูดให้คำแนะนำ * การอ่านโฆษณาเพื่อหาข้อมูลต่างๆ, การอ่านอีเมล, การอ่านบทอ่าน และการอ่านบทสนทนา * การเขียนย่อหน้าสั้นๆ เกี่ยวกับตัวละครที่ตนเองชอบ, การเขียนโฆษณาการรับสมัครนักแสดง, การเขียนอีเมล และการเขียนจดหมายเพื่อให้คำแนะนำ

 • Heroes and Villains : Week 1 (1st hour)
 • Characters Larger than llife: Week2 (1st hour)
 • Assignments: In Upstream 4 Student’s Book
 • Character and Appearance :Week2 (2nd hour)
 • Assignments: In Upstream 4 Student’s Book

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?