ภาษาอังกฤษ อ23102 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน การใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คeชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม  การพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  และการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รับผิดชอบรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษามีเจตคติที่ดีต่อภาษา  รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  สามารถใช้ ภาษาแสวงหาความรู้ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง มีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์

What Will You Learn?

 • บอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านได้
 • พูดและเขียนเกี่ยวกับอาชญากรรมได้
 • พูดและเขียนโดยใช้ Past Perfect Tense ได้
 • พูดและเขียนโดยใช้ adjectives with -ed / -ing และ adverbs ได้
 • พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
 • พูดและเขียนเกี่ยวกับอนาคต และการสมมุติ Conditional Sentences ได้
 • พูดและเขียนรายงานคำพูดของผู้อื่น Reported Speech ได้
 • พูดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้
 • พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการทีวี ดนตรี ได้
 • พูดและเขียนโดยใช้ Passive Voice ได้
 • พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่อาศัย และวันหยุดได้
 • เขียนประโยคความซ้อนโดยใช้ Relatives pronouns ได้

About the instructor

Plewthian Ubonkli
นางสาวเปลวเทียน อุบลคลี่ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 15 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมพิเศษ : -ครูแกนนำโครงการโรงเรียนเชิงบวก Positive School -การจัดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งในและต่างประเทศ -การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียน

Course Curriculum

Module 4 : Safe and Sound
Vocabulary Reading Grammar

 • สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • Answer key W1H1 : Answer 10 questions from reading, Crime doesn’t always pay.
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 2
  00:00

Module 5 : Our Blue Planet

 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่7 ชั่วโมงที่1
  00:00
 • สัปดาห์ที่7 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่7 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 3
  00:00

Module 6 : Technology and communication

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 3
  00:00

Module 7 : Entertainment

 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1-2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?