รายการบทเรียน
Lesson: Type of holiday & Holiday activities (สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1-3)
About Lesson
  1. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงวลีเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุด และแปลความหมายลงในหนังสือ หน้า 69

2. ให้นักเรียนฟัง audio และบอกประเภทวันหยุดและกิจกรรมที่ชอบทำในวันหยุด

3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน workbook หน้า 44 ข้อ 1

4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน workbook หน้า 44 ข้อ 2

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete